Вентолин в растворе — инструкция по применению

Инструкция по применению вентолина в растворе, описание действия препарата, показания к применению раствора вентолина, взаимодействие с другими лекарствами, применение вентолина (раствор) при беременности. Инструкции: Вентолин в аэрозоле;
Торговое название: Вентолин® дыхательный раствор®
Международное название: Сальбутамол
Лекарственная форма: Раствор для небулайзера, 5 мг/мл
Показания к применению:
Атс классификация:
R Средства, действующие на респираторную систему
R03 Средства, применяемые при обструктивных заболеваниях дыхательных путей
R03A Адренергические препараты для ингаляционного применения
R03A C Селективные агонисты бета-2-адренорецепторов
Фарм. группа:
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Симпатомиметики ингаляционные. Бета2-адреностимуляторы селектив-ные. Сальбутамол. Код АТX R03AC02
Условия хранения:
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения:
3 года. Содержимое флакона использовать в течение 28 дней после вскрытия. Не принимать препарат по истечении срока годности.
Условия продажи: По рецепту
Описание:
Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Состав вентолина в растворе

1 мл раствора содержит
1 мл ерітіндінің ішінде

Активное вещество вентолина

сальбутамол 5 мг (эквивалентно сальбутамола сульфату)
5 мг сальбутамол (сальбутамол сульфатына баламалы)

Вспомогательные вещества в вентолине

раствор бензалкония хлорида, кислота серная разбавленная, вода очищенная
бензалконий хлоридінің ерітіндісі, сұйылтылған күкірт қышқылы, тазартылған су

Показания к применению раствора вентолина

 • купирование и предупреждение развития бронхоспазма у пациентов с обратимой обструкцией дыхательных путей (астма, хронический бронхит, эмфизема)
 • купирование и предупреждение приступов бронхиальной астмы перед предполагаемым приступом
Бронходилятаторы не должны быть единственным или основным компонентом терапии бронхиальной астмы. Если пациент с астмой не отвечает на терапию сальбутамолом, рекомендуется применять ингаляционные ГКС для достижения и поддержания контроля симптомов. Недостаточный ответ на терапию сальбутамолом может быть сигналом к срочному медицинскому вмешательству/терапии.
 • тыныс жолдарының обструкциясы (демікпе, созылмалы бронхит, эмфизема) қайтымды болатын емделушілерде бронхтың түйілуін басуға және оның пайда болуының алдын алуға
 • бронх демікпесінің ұстамаларын басталуы болжанғанда басуға және оның алдын алуға
Бронходилятаторлар бронх демікпесін емдеудің жалғыз ғана немесе негізгі компоненті болмауы керек. Егер демікпесі бар емделуші сальбутамолмен емдеуге жауап бермесе, симптомдарды бақылауға қол жеткізу және демеу үшін ингаляциялық ГКС-ті қолдануға кеңес беріледі. Сальбутамолмен емдеуге жауаптың жеткіліксіз болуы шұғыл медициналық араласымға/емдеуге берілген белгі болуы мүмкін.

Противопоказания вентолина в растворе

 • повышенная чувствительность к любому компоненту, входящему в состав препарата
 • преждевременные роды
 • угрожающий аборт
Формы выпуска сальбумамола, не предназначенные для внутривенного введения, не должны применяться для прекращения преждевременных родов и угрожающего выкидыша.
 • препарат құрамына кіретін кез келген компонентке жоғары сезімталдық
 • мезгілінен бұрын босану
 • жасанды түсік тастау қаупі
Көктамыр ішіне енгізуге арналмаған сальбутамолдың шығарылу түрі мезгілінен бұрын босану және түсік тастау қаупін болдырмау үшін қолданылмауы тиіс.

Побочные действия раствора вентолина

Очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1,000, <1/100), редко (>1/10,000, <1/1,000), очень редко (<1/10,000).

Часто
 • тремор, головная боль
 • тахикардия
Нечасто
 • раздражение слизистой оболочки полости рта и глотки
 • учащенное сердцебиение
 • судороги мышц
Редко
 • гипокалиемия (терапия β2-агонистами может приводить к значимой гипокалиемии)
 • расширение периферических сосудов
Очень редко
 • реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, бронхоспазм, гипотонию, коллапс
 • парадоксальный бронхоспазм
 • лактоацидоз (у пациентов, получающих сальбутамол в виде внутривенных инъекций и посредством небулайзера для лечения острого приступа бронхиальной астмы)
 • гиперактивность
 • аритмия, включая мерцательную аритмию, суправентрикулярную тахикардию и экстрасистолию
Өте жиі (≥1/10), жиі (≥1/100, <1/10), жиі емес (≥1/1,000, <1/100), сирек (≥1/10,000, <1/1,000) және өте сирек (<1/10,000)

Жиі
 • тремор, бас ауыру
 • тахикардия
Жиі емес
 • ауыз қуысы мен жұтқыншақтың шырышты қабығының тітіркенуі
 • жүрек лүпілінің жиілеуі
 • бұлшықет құрысулары
Сирек
 • гипокалиемия (β2-агонистерімен емдеу елеулі гипокалиемияға әкеп соғуы мүмкін)
 • шеткергі қантамырлардың кеңеюі
Өте сирек
 • асқын сезімталдық реакциялары, есекжемді, ангионевротикалық ісінуді, бронхтың түйілуін, гипотензияны және коллапсты қоса
 • бронхтың парадоксальді түйілуі
 • лактоацидоз (бронх демікпесінің жедел ұстамасын емдеу үшін сальбутамолды көктамырішілік инъекция түрінде және небулайзер арқылы қабылдап жүрген емделушілерде)
 • аса белсенділік
 • аритмия, жыпылықтағыш аритмияны, суправентрикулярлы тахикардияны және экстрасистолияны қоса

Особые указания к применению

Лечение астмы обычно проводится поэтапно, при этом реакцию пациента следует контролировать клинически и по функциональным легочным тестам.

Повышение потребности в приеме β2-агонистов может свидетельствовать об ухудшении контроля астмы. В таких случаях следует пересмотреть план лечения пациента.

Внезапное и прогрессирующее ухудшение течения бронхиальной астмы может представлять угрозу для жизни пациента, поэтому в подобных ситуациях необходимо срочно решать вопрос о назначении или увеличении дозы глюкокортикостероидов. У таких пациентов рекомендуется проводить ежедневный мониторинг пиковой скорости выдоха.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с тиреотоксикозом.

Терапия агонистами 2-адренорецепторов, особенно при их введении парентерально или с помощью небулайзера, может приводить к гипокалиемии. Особую осторожность рекомендуется проявлять при лечении тяжелых приступов бронхиальной астмы, поскольку в этих случаях гипокалиемия может усиливаться в результате одновременного применения производных ксантина, глюкокортикостероидов, диуретиков, а также вследствие гипоксии. В таких ситуациях необходимо контролировать уровень калия в сыворотке крови. Как и в случае с применением других ингаляционных препаратов, возможно развитие парадоксального бронхоспазма сразу после введения дозы. При возникновении парадоксального бронхоспазма требуется немедленное его купирование с помощью альтернативного препарата или быстродействующего ингаляционного бронходилататора из другой фармакологической группы. Следует немедленно прекратить лечение препаратом Вентолин® дыхательный раствор®, и при необходимости назначить другой быстродействующий бронходилататор для дальнейшего лечения.

Вентолин® дыхательный раствор® применяется только для ингаляционного применения путем вдыхания препарата через рот. Препарат не должен применяться внутрь или в виде инъекций.

Пациенты, получающие лечение препаратом Вентолин® дыхательный раствор® на дому, должны быть предупреждены, что если обычное облегчение стало слабее или длительность действия лекарства стала меньше, они ни в коем случае не должны самостоятельно повышать дозу или частоту введения препарата, не посоветовавшись с лечащим доктором.

Вентолин® дыхательный раствор® следует применять с осторожностью у пациентов, которые уже принимали высокие дозы других симпатомиметиков.

Были отмечены единичные случаи развития острой закрытоугольной глаукомы у пациентов, получающих комбинацию препарата Вентолин® дыхательный раствор® и ипатропия бромида с помощью небулайзера. Учитывая этот факт, следует соблюдать осторожность при одновременном применении сальбутамола и антихолинергических средств с помощью небулайзера. Пациенты должны изучить соответствующую инструкцию по правильному применению и не допускать попадания раствора в глаза.

Как и другие агонисты бета-адренорецепторов, Вентолин® дыхательный раствор® может вызывать обратимые метаболические изменения, например, увеличение концентрации глюкозы в крови. У пациентов с сахарным диабетом возможно развитие декомпенсации, и в ряде случаев развитие кетоацидоза. Одновременное применение глюкокортико-стероидов может усилить этот эффект.

Очень редко сообщалось о возникновении молочного ацидоза, связанного с применением Вентолина® дыхательного раствора® у пациентов с обострением бронхиальной астмы. Повышение уровня лактата приводит к одышке и компенсаторной гипервентиляции, которые могут быть ошибочно истолкованы как симптомы неправильного лечения астмы. Это может привести к несоответствующему усилению лечения быстродействующими бета- агонистами, поэтому рекомендуется проводить мониторинг повышения уровня лактата в сыворотке и, следовательно, метаболического ацидоза.

Фертильность
Нет данных о влиянии препарата на фертильность у человека. Препарат не оказывает негативного влияния на фертильность животных.

Беременность и период лактации
Применение препарата во время беременности и лактации оправдано лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает риск для плода/младенца. Сальбутамол, вероятно, выделяется с грудным молоком. В отдельных исследованиях выявлена полидактилия и расщепление неба у детей на фоне приема матерями во время беременности препаратов, среди которых был сальбутамол (однозначной причинной связи их возникновения с приемом препарата не установлено), в связи с чем степень риска оценивается как 2-3 %. В экспериментальных исследованиях обнаружено наличие тератогенного эффекта сальбутамола: у мышей при п/к введении (дозы, в 11.5-115 раз превышающие максимально рекомендуемые у человека для ингаляционного введения) отмечалось развитие «волчьей пасти»; у кроликов при пероральном назначении (дозы, в 2315 раз превышающие максимальные для ингаляционного введения) – незаращение костей черепа.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Учитывая возможные побочные действия, необходимо соблюдать острожность при управлении транспортным средством и потенциально опасными механизмами.
Демікпені емдеу, әдетте, сатылы жүргізіледі, мұндайда емделушінің реакциясын клиникалық тұрғыда және өкпенің функционалдық тестілері бойынша бақылаған жөн.

β2-агонистерін қолдану қажеттілігінің артуы демікпе ағымының нашарлағанын айғақтауы мүмкін. Мұндай жағдайларда емделушіні емдеу жоспарын қайта қараған жөн.

Бронх демікпесі барысының кенеттен және үдемелі нашарлауы емделушінің өміріне қатер төндіруі мүмкін, сондықтан глюкокортикостероидтарды тағайындау немесе олардың дозасын көбейту жөніндегі мәселені шешу қажет. Мұндай емделушілерде дем шығарудың ең жоғары жылдамдығына күн сайын мониторинг жасау керек.

Тиреотоксикозы бар емделушілерде препаратты абайлап қолданады.

β2-адренорецепторлар агонистерімен емдеу, әсіресе оларды парентеральді түрде немесе небулайзердің көмегімен енгізгенде гипокалиемияға әкелуі мүмкін. Бронх демікпесінің ауыр ұстамаларын емдегенде ерекше сақтық танытуға кеңес беріледі, өйткені мұндай жағдайларда ксантин туындыларын, глюкокортикостероидтарды, диуретиктерді бір мезгілде қолданудың нәтижесінде, сондай-ақ гипоксия салдарынан гипокалиемия күшеюі мүмкін. Мұндай жағдайларда қан сарысуындағы калий деңгейін бақылау қажет. Басқа ингаляциялық препараттарды қолданған жағдайдағыдай, дозаны енгізу бойына бронхтың парадоксальді түйілуі пайда болуы мүмкін. Бронхтың парадоксальді түйілуі пайда болған кезде оны альтернативтік препарат немесе басқа фармакологиялық топтың тез әсер ететін ингаляциялық бронхдилататоры жәрдемімен дереу басу қажет болады. Вентолин® дем алатын ерітінді® препаратымен емдеуді дереу тоқтатқан, және қажет болған жағдайда әрі қарай емдеу үшін тез әсер ететін басқа бронходилататор тағайындаған жөн.

Вентолин® дем алатын ерітінді® ауыз арқылы деммен ішке тарту үшін тек ингаляциялық түрде ғана қолданылады. Препарат ішке немесе инъекция түрінде қолданылмауы тиіс.

Вентолин® дем алатын ерітіндімен® үйде ем қабылдап жүрген емделушілер, егер әдеттегіше жеңілдеу әлсіреп кетсе немесе дәрінің әсер ету ұзақтығы қысқарған болса, ешбір жағдайда да емделуші дәрігермен кеңеспей, өз бетінше препараттың дозасын немесе енгізу жиілігін арттыруға тиіс емес екені жөнінде ескертілуі тиіс.

Вентолин® дем алатын ерітіндіні® бұрын басқа симпатомиметиктердің жоғары дозаларын қабылдаған емделушілерге сақтықпен қолдану керек.

Вентолин® дем алатын ерітінді® препараты мен ипатропий бромидін небулайзердің көмегімен біріктіріп қабылдап жүрген емделушілерде жедел жабық бұрышты глаукома пайда болған бірлі-жарым жағдайлар орын алды. Осы фактіні ескеріп, сальбутамол мен антихолинергиялық дәрілерді небулайзердің көмегімен бір мезгілде қолданғанда сақ болған жөн. Емделушілер дұрыс қолдану туралы тиісті нұсқауларды білуі және ерітіндінің көзге тиіп кетуіне жол бермеуі тиіс.

Басқа бета-адренорецепторлар агонистері сияқты, Вентолин® дем алатын ерітінді® қайтымды метаболикалық өзгерістерді, мысалы, қандағы глюкоза концентрациясының жоғарылауын туындатуы мүмкін. Қант диабеті бар емделушілерде декомпенсация пайда болуы мүмкін, бірқатар жағдайларда кетоацидоз туындауы ықтимал. Глюкокортикостероидтарды бір мезгілде қолдану бұл әсерді күшейтуі мүмкін.

Бронх демікпесі өршіген емделушілерде Вентолин® дем алатын ерітіндіні® қолданумен байланысты сүт ацидозының туындағаны жөнінде өте сирек мәлімделді.

Лактат деңгейінің жоғарылауы ентігуге және қалыпқа келтіретін асқын желдетілуге алып келеді, ол демікпені дұрыс емдемеу белгілері ретінде қате тұжырымдалуы мүмкін. Лактат деңгейінің жоғарылауы ентігуге әкелуі және компенсаторлы артық желдетілуді қажет етуі мүмкін, бұлар бронхты дұрыс емдемеу симптомы ретінде қателікке әкеледі. Бұл жылдам әсер ететін бета-агонистермен емдеудің талапқа сай емес күшеюіне алып келеді, сондықтан сарысуда лактат деңгейінің жоғарылауына, демек, метаболикалық ацидозға мониторинг жүргізу ұсынылады.

Фертильділігі
Адамның фертильділігіне препараттың ықпалы жөнінде деректер жоқ. Препарат жануарлардың фертильділігіне жағымсыз ықпал етпейді.

Жүктілік және лактация кезеңі
Жүктілік және лактация кезеңінде препаратты қолдану ана үшін күтілетін пайдасы ұрық/нәресте үшін қауіптен басым болған жағдайда ғана өзін-өзі ақтай алады. Сальбутамол емшек сүтімен бірге бөлініп шығуы мүмкін. Жекелеген зерттеулерде жүктілік кезеңінде аналары препараттарды, солардың арасында сальбутамол да бар, қабылдаған жағдайда, олардың балаларында полидактилия немесе таңдайдың ажырауы байқалады (препаратты қабылдаумен олардың пайда болуының нақты себептік байланысы анықталған жоқ), осыған байланысты қауіп дәрежесі 2-3% деп бағаланады. Экспериментальді зерттеулерде сальбутамолдың тератогендік әсерлерінің болатындығы анықталды: тышқандарда тері астына енгізген кезде (ингаляция түрінде енгізу үшін адамға ұсынылатын ең жоғары дозадан 11.5-115 есе асып кететін дозалар) «жарық таңдайдың» пайда болғаны; үй қояндарына пероральді түрде қолданғанда (ингаляциялық енгізуге арналған ең жоғары дозадан 2315 есе асатын доза) – бас сүйегінің өспей қалғаны байқалды.

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері
Жағымсыз әсерлердің туындауы мүмкін екенін ескеріп, көлік құралдарын және қауіпті механизмдерді басқарғанда сақ болу қажет.

Дозировка и способ применения

Вентолин® дыхательный раствор® применяется только ингаляционно путем вдыхания препарата через рот.
Увеличение потребности в приеме β2-агонистов может свидетельствовать об ухудшении течения астмы. В таких случаях рекомендуется провести повторную оценку проводимой терапии и рассмотреть возможность дополнительного назначения ГКС.

В связи с риском возникновения побочных реакций при превышении рекомендованных доз, частота приема и применяемые дозы должны увеличиваться только по назначению врача.

Продолжительность действия препарата Вентолин® дыхательный раствор® у большинства пациентов составляет 4-6 ч.

Раствор Вентолин® дыхательный раствор® не предназначен для внутривенного введения или для приема внутрь.

Аэрозоль может вдыхаться через лицевую маску, дыхательную трубку («Т»-конфигурации) или эндотрахеальную трубку. В некоторых случаях необходимо создавать положительное давление при вентиляции. Когда существует риск гипоксии, необходимо добавлять к дыхательной смеси кислород.

Так как многие небулайзеры действуют только при наличии постоянного потока воздуха, не исключено, что распыляемое лекарство будет попадать в окружающую среду, поэтому Вентолин® дыхательный раствор® следует применять в хорошо проветриваемых помещениях. Данную рекомендацию особенно строго следует соблюдать в стационарах, где небулайзерами в одном помещении могут одновременно пользоваться несколько пациентов.

Вентолин® дыхательный раствор® применяют через респиратор или небулайзер только под тщательным контролем врача.

Введение можно проводить 4 раза в сутки.

Взрослые и дети старше 12 лет
Вентолин® дыхательный раствор® в количестве 0,5-1,0 мл (соответствует 2,5-5,0 мг сальбутамола) разбавляют стерильным физиологическим раствором для инъекций до получения общего объёма 2,0-2,5 мл. Полученный раствор вдыхается при помощи небулайзера до тех пор, пока не закончится образование аэрозоля. При использовании правильно настроенного небулайзера продолжительность процедуры составляет около 10 минут. Для периодического введения можно также использовать неразведенный Вентолин® дыхательный раствор®. Для этого 2,0 мл препарата Вентолин® дыхательный раствор® (соответствует 10,0 мг сальбутамола) помещают в небулайзер, и пациент вдыхает распыленный раствор до наступления бронходилатации. Обычно на это требуется от 3 до 5 минут. Некоторым взрослым пациентам может потребоваться более высокая доза сальбутамола, до 10 мг, для чего неразведенный препарат вдыхается через небулайзер, пока не закончится образование аэрозоля.

Дети от 18 месяцев до 12 лет
Обычная доза составляет 0,5 мл (соответствует 2.5 мг сальбутамола), разбавленных в 2,0-2,5 мл стерильного физиологического раствора для инъекций. Однако, некоторым детям может потребоваться увеличение дозы до 5,0 мг сальбутамола. При необходимости непрерывного введения Вентолин® дыхательный раствор® разбавляют до получения концентрации 50-100 мг сальбутамола в 1 мл. Для этого 1-2 мл препарата разбавляют стерильным физиологическим раствором до получения конечного объема 100 мл, который вводят в виде аэрозоли через небулайзер. Обычная скорость введения – 1-2 мг в час.

Дети младше 18 месяцев
Эффективность введения Вентолина® дыхательного раствора® с помощью небулайзера у детей младше 18 месяцев не установлена. В связи с возможностью развития преходящей гипоксемии, следует предусмотреть возможность проведения оксигенотерапии.
Вентолин® дем алатын ерітінді® ауыз арқылы ішке тарту арқылы тек ингаляциялық түрде ғана қолданылады.

β2-агонистерін жиі қолданудың қажеттілігі демікпе барысының нашарлағанын айғақтайтын белгі болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жүргізілген емге қайталап баға беру және ГКС қосымша тағайындау мүмкіндігін қарастыру керек.

Ұсынылған дозаны арттырғанда жағымсыз реакциялар қаупінің пайда болуына байланысты, қабылдау жиілігі және қолданылатын дозалар дәрігердің тағайындауымен ғана арттырылуы тиіс.
Вентолин® дем алатын ерітінді® препаратының әсер ету ұзақтығы емделушілердің көбісінде 4-6 сағатты құрайды.

Вентолин® дем алатын ерітінді® көктамыр ішіне енгізуге немесе ішке қабылдауға арналмаған.

Аэрозольді бет пердесі, дем алатын түтікше («Т»- конфигурация) немесе эндотрахеальді түтікше арқылы ішке тартуға болады. Кейбір жағдайларда желдеткен кезде артық жағымды қысым жасау қажет. Гипоксия қаупі бар болса, дем алатын қоспаға оттегі қосу қажет.

Көптеген небулайзерлер ауа ағыны тұрақты болғанда ғана жұмыс істейтіндіктен шашыратылатын дәрінің қоршаған ортаға түсуі жоққа шығарылмайды, сондықтан Вентолин® дем алатын ерітіндіні® жақсы желдетілетін орындарда қолданған жөн. Осы нұсқауды әсіресе небулайзерлерді бір мезгілде бірнеше науқас пайдаланатын стационарларда қатаң сақтау керек, онда небулайзерлер бір жерде бірнеше емделушіге бір мезгілде пайдаланылуы мүмкін.

Вентолин® дем алатын ерітіндіні® дәрігердің мұқият қадағалауымен респиратор немесе небулайзер арқылы қолданады.

Енгізуді тәулігіне 4 рет жүргізуге болады.

Ересектер және жасы 12-ден асқан балалар
Вентолин® дем алатын ерітіндіні® 0,5-1,0 мл мл мөлшерінде (2,5-5,0 мг сальбутамолға сәйкес келеді) 2,0-2,5 мл жалпы көлем алынғанша инъекцияға арналған стерильді физиологиялық ерітіндімен сұйылтады. Алынған ерітіндіні түзілген аэрозоль біткенше небулайзердің көмегімен ішке тартады. Дұрыс бағытталған небулайзерді пайдаланғанда емшара ұзақтығы 10 минутқа жуықты құрайды. Мерзім сайын енгізу үшін сұйылтылмаған Вентолин® дем алатын ерітіндісін® де пайдалануға болады. Бұл үшін Вентолин® дем алатын ерітінді® препаратының 2,0 мл-ін (10,0 мг сальбутамолға сәйкес келеді) небулайзерге енгізеді де, емделуші бронходилатация басталғанша шашыратылған ерітіндіні ішке тартады. Бұған, әдетте, 3-тен 5 минутқа дейін уақыт кетеді. Кейбір ересек емделушілерге сальбутамолдың 10 мг-ға дейінгі көбірек дозасы қажет болуы мүмкін, ол үшін сұйылтылмаған препаратты, аэрозольдің түзілуі таусылғанша, небулайзер арқылы ішке тартады.

18 айдан бастап, 12 жасқа дейінгі балалар
Әдеттегі доза инъекцияға арналған 2,0-2,5 мл стерильді физиологиялық ерітіндіде сұйылтылған 0,5 мл (2 мг сальбутамолға сәйкес келеді) құрайды. Дегенмен, кейбір балаларға дозаны 5,0 мг сальбутамолға дейін арттыру қажет болуы мүмкін. Үздіксіз енгізу қажет болғанда, Вентолин® дем алатын ерітіндіні® 1 мл-де сальбутамолдың 50-100 мг концентрациясы алынғанша сұйылтады. Бұл үшін 1-2 мл препаратты небулайзер арқылы аэрозоль түрінде 100 мл түпкілікті көлем алынғанша стерильді физиологиялық ерітіндімен сұйылтады. Әдеттегі енгізу жылдамдығы – сағатына 1-2 мг.

18 айға толмаған балалар
18 айға толмаған балаларда Вентолин® дем алатын ерітіндіні® небулайзердің көмегімен енгізудің тиімділігі анықталмаған. Өткінші гипоксемия туындауы мүмкін болғандықтан, оксигенотерапия жүргізу мүмкіндігін қарастырған жөн.

Взаимодействие с лекарствами

Не рекомендуется одновременно применять препарат Вентолин® и неселективные блокаторы β-адренонорецепторов, такие как пропранолол. Препарат Вентолин® дыхательный раствор® не противопоказан пациентам, которые получают ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО).
Вентолин® препаратын және, пропранолол сияқты, β-адренонорецепторлардың селективті емес блокаторларын бір мезгілде енгізуге кеңес берілмейді. Вентолин® дем алатын ерітінді® препаратын моноаминоксидаза тежегіштерін (МАОТ) қабылдап жүрген емделушілерге қолдануға болады.

Передозировка вентолиным в растворе

Симптомы: большинство симптомов передозировки сальбутамолом являются преходящими побочными реакциями бета-агонистов, при передозировке возможно развитие гипокалиемии, молочнокислого ацидоза.

Лечение: контроль уровня калия в сыворотке крови, уровня лактата и последующего развития метаболического ацидоза (особенно в присутствии или при ухудшении тахипноэ несмотря на устранение бронхоспазма).

Во время непрерывного введения Вентолина® дыхательного раствора® любые признаки передозировки обычно устраняются при прекращении введения препарата, при необходимости проводится симптоматическая терапия.
Симптомдары: сальбутамолдың артық дозалануының көптеген симптомдары бета-агонистердің өткінші жағымсыз реакциялары болып табылады, артық дозаланған кезде гипокалиемия, сүт қышқылды ацидоз пайда болуы мүмкін.

Емі: қан сарысуындағы калий деңгейін, лактат деңгейін және әрі қарай метаболикалық ацидоздың пайда болуын бақылау (бронх түйілуінің жоғалғанына қарамастан, әсіресе тахипноэ болғанда немесе нашарлағанда).

Вентолин® дем алатын ерітіндіні® үздіксіз енгізген кездегі артық дозаланудың кез келген белгілері, әдетте, препаратты енгізуді тоқтатқанда жоғалады, қажет болғанда симптоматикалық ем жүргізіледі.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Абсорбция
При ингаляционном применении препарата от 10 до 20% принятой дозы достигает нижних дыхательных путей, где адсорбируется легочной тканью и проникает в сосуды легких, но не подвергается здесь метаболизму. Оставшаяся часть остается в доставочном устройстве или оседает в ротоглотке с дальнейшим заглатыванием препарата.

Распределение
Связывание с белками плазмы составляет 10 %.

Метаболизм
При достижении порогов системой циркуляции, сальбутамол метаболизируется посредством печеночного механизма и выделяется преимущественно с мочой в виде неизменного продукта и фенола сульфата. Метаболизируется сальбутамол при первом прохождении через печень и, в связи с заглатыванием небольших количеств в процессе ингаляции, в стенке кишечника; основной метаболит – неактивный сульфатный конъюгат, который выводится с мочой.

Выведение
Т½ сальбутамола при внутривенном введении составляет 4-6 часов. Сальбутамол быстро выводится с мочой в виде неактивного метаболита 4’-O-сульфата и неизмененного вещества; в небольших количествах выводится с калом. Большая часть принятого сальбутамола выводится из организма в течение 72 часов.
Сіңуі
Ингаляция түрінде қолданғаннан кейін қабылданған дозаның 10-нан 20%-ға дейіні төменгі тыныс алу жолдарына түседі, онда өкпе тіндеріне сіңіп, өкпе қантамырларына өтеді, бірақ мұнда метаболизмге ұшырамайды. Препараттың қалған бөлігі жеткізу құрылғысында қалады немесе ауыз қуысы мен жұтқыншақта шөгіп, артынша жұтылады.

Таралуы
Плазма ақуыздарымен байланысуы 10%-ды құрайды.

Метаболизмі
Жүйелік айналымға жеткенде сальбутамол бауыр механизмі арқылы метаболизмге ұшырайды және көбіне несеппен бірге өзгермеген өнім және фенол сульфаты түрінде бөлініп шығады. Сальбутамол бауыр арқылы алғаш өткен кезде және, ингаляция үдерісінде аздаған мөлшерінің жұтылуына байланысты, ішек қабырғасында метаболизмге ұшырайды; негізгі метаболиті – белсенді емес сульфатты конъюгат, ол несеппен бірге шығарылады.

Шығарылуы
Көктамыр ішіне енгізген кезде сальбутамолдың Т1/2 4-6 сағатты құрайды. Сальбутамол несеппен бірге белсенді емес метаболит 4'-O-сульфат және өзгермеген заттар түрінде шығарылады; аздаған мөлшері нәжіспен бірге шығарылады. Қабылданған сальбутамолдың үлкен бөлігі организмнен 72 сағат ішінде шығады.

Фармакодинамика

Вентолин® дыхательный раствор® - селективный агонист β2-адренорецепторов. В терапевтических дозах оказывает влияние на β2-адренорецепторы мускулатуры бронхов. Вентолин® дыхательный раствор® имеет короткую продолжительность действия (от 4 до 6 часов) и быстрое начало действия (около 5 минут с момента применения).

Дети
Клинические исследования, проведенные у детей младше 4 лет, доказали сходный профиль безопасности по сравнению с детьми более старшего возраста, подростками и взрослыми.
Вентолин® дем алатын ерітінді® - β2-адренорецепторлардың селективті агонисті. Емдік дозаларда бронх бұлшықеттерінің β2-адренорецепторларына ықпалын тигізеді. Вентолин® дем алатын ерітіндінің® әсер ету ұзақтығы қысқа (4 сағаттан 6 сағатқа дейін) және әсері жылдам басталады (қолданған сәттен бастап 5 минутқа жуық).

Балалар
4 жасқа толмаған балаларда жүргізілген клиникалық зерттеулер олардың қауіпсіздік бейінінің жасы үлкенірек балалармен, жасөспірімдермен және ересектермен ұқсас болатындығын дәлелдеді.

Упаковка и форма выпуска

По 20 мл раствора помещают в стеклянный непрозрачный флакон, закрытый пластиковым колпачком. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
20 мл ерітінді пластик қалпақшамен жабылған мөлдір емес шыны құтыға құйылған. 1 құты медицинада қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон пәшкеге салынған.